PhotoRoom-20220511_151328_edited.jpg

Vores vision er ganske enkelt at samle skydesporten på Bornholm igen. om man er til grov kaliber skydning eller eller terræn skytte, så skal der være plads til alle, og alle er velkomme til at komme og være del at det sociale fællesskab.
Vi vil rumme alle skytter, børn, unge, ældre eller fysisk handicappede, vi skyder på græs underlag, og kan sagtens få en kørestol ind på banen og kunne skyde forskellige skydninger.
 

Vi har valgt at tilrettelægge vores foreningen således at vi dyrker alt hvad der overhovedet kan lade sig gøre under DSF, DGI og Dansk Skytte Union flere af vores discipliner finder du faktisk ikke andre steder på Bornholm. 

Discipliner som, Grov 25 m program, Tjenestepistol, Steel Challenge, IPSC, Kombi pistol osv.
Alle sammen discipliner som er godkendte men ikke har været muligt for skytter på Bornholm tidligere.

Vores erfaringer fra resten af landet er at flere og flere er til skydninger hvor der er lidt tid, pres og tempo på, så det skal man selvfølgelig lytte efter som forening Vores vision er at samle skydesporten på Bornholm, sætte de discipliner som folk gerne vil skyde i fokus og lade vores medlemmer bestemme hvad de vil skyde. Med Amtsbanens 2 afsnit, kan vi både favne licens skytter på det ene afsnit, og skytter uden licens på det andet afsnit. Altså vil der altid kunne være skydning som er tilpasset vores medlemmer og deres behov.
Vi har fokus på at give Bornholms skytter de bedst uddannet instruktører, og rummer faktisk den eneste DGI Terrænskydeleder, og den eneste NROI Range Officer og IPSC Instruktør der er på øen. Vi er faktisk også den skytteforening på Bornholm som tæller flest licens skytter på øen. 

Vi er kort sagt klar til at hjælpe og guide dig igennem skydesportens verden fra A-Z om du er ny, eller erfaren skytte, ung eller ældre, så er det hos BDS vi samler alle skytter med interesse for grov kaliber skydning. 
 
Vi ønsker at favne så mange skytter som muligt, om ligeledes favne alle ønsker omkring de forskellige discipliner, Du kan sagtens skyde mange af vores discipliner med en .22lr. det er der slet ikke noget i vejen for, men der er også plads til grov kaliber skydning, da vi er så heldige at vi kan dele det op på hvert afsnit eller samles på et, hvis det ønskes, vi har faktisk en masse muligheder i BDS, som vi vil udnytte 100% for at tilgodese alle vores medlemmers behov og ønsker.


Der er korrekt at enkelte af vores discipliner som kræver en A eller B licens at skyde, det drejer sig faktisk kun om IPSC, Bowling Pins eller Steel Challenge som kræver en A og B licens, men størstedelen af vores discipliner kræver faktisk ikke licens, så man behøver ikke erhverve sig en licens for at skyde mange af de mere spændende skydninger som vi tilbyder. 

 

Vores discipliner er blandt andet:

Bowling Pins:
Skytten skal i Bowling-Pin teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt med den fornødne anslagsenergi. Den skytte der rammer alle faldmål i hver omgang på kortest tid, skal vinde konkurrencen. I Bowling-Pin vil alle mål vil være almindelige bowlingkegler, fremstillet af træ og plastic. Alle mål er faldmål. Alle mål opstillinger vil være bordopstillinger med fald målene opstillet i symmetriske rækker. Afstanden fra skyde linjen til mål opstillingen er 25 fod (7,60 meter).

IPSC:

IPSC, International Practical Shooting Confederation blev dannet i 1976 i USA, hvor idéen oprindeligt kommer fra. I dag har organisationen over 60 medlemslande verden over med mere end 25.000 licens skytter. I Danmark varetages IPSC af Dansk Sportsskytte Forbund, DSF som også står for sikkerheds og licens kurserne i Danmark.

Kombipistol:

Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele inden for begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder. Skydestillingen er fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling 45 grader.

Steel Challenge:

I Steel Challenge skal skytten teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt. Den skytte, der rammer alle mål på samtlige stationer på den korteste tid vinder.

Tjenestepistol:

Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele inden for begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder. Skydestillingen er fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling indtil skiverne vender frem min. 45 grader fra vandret. Dette gælder for hhv. Duel serierne og Tempo serierne samt under Duel serien.

25 meter grov program:

10. Klasseprogram, Grovvåben på 25m

Præcisionsskydning - Duelskydning - Hurtigskydning

Præcisionsskydning - 2 serier à 5 skud 150 sek. pr. serie 

Duel skydning - 3 serier à 5 skud 3 sek. pr. skud, med 7 sek. interval

Hurtigskydning - 3 serier à 5 skud 10 sek. pr. serie


Hele opbygningen af BDS er bygget på at tilbyde sjove, spændende og anderledes discipliner som ikke kan opfyldes i den almindelige bornholmske skytteforening, såsom skydning under bevægelse, skydning på bevægelig mål, skydning på stålmål, magasin skifte osv. Disse skydninger kræver en del uddannelse og dem har vores instrutører som de eneste her på øen.
 

Vi skyder hele året på Amtsbanen, Bygaden 33-35, 3720 Årkirkeby

Husk at alle reglerne omkring våben og ammunition, finder du på SKV portalen eller politiets hjemmeside.
Som tommelfinger regel skal du huske at du ikke må besidde eller opbevare ammunition til et våben, som du ikke har

tilladelse til, har du tilladelse til en .22LR. må du opbevare ammunitionen til denne.

BDS LOGO.png

Visionen bag Bornholms Dynamiske Skytter

VEDTÆGTER

Vedtægter for Bornholms Dynamiske Skytter.

 

§1 Foreningens navn


1.1 Bornholms Dynamiske Skytter (BDS)

 

§2 Foreningens hjemsted


2.1 Amtsbanen, Skydebane Forening Bornholm

 

§3 Foreningens formål


3.1 Foreningens formål er at:

- fremme interessen for de discipliner der er underlagt DGI og Dansk sportsskytte forbund

(DSF) og Skydesport Danmark.

- At give Bornholmske skytter med interesse i de discipliner et fællesskab og samlingspunkt for dem med samme interesser i de discipliner som DGI, Skydesport Danmark og DSF tilbyder.


3.2 Foreningen er medlem af DGI, samt Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Skydesport Danmark og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.
 

§4 Medlemskab

 

4.1 Alle som går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Besidder man ikke en SKV-2 eller en SKV-3 i forvejen skal man som minimum kunne vandelsgodkendes hos politiet (SKV-6). En SKV-6 skal som minimum kunne fremvises ved fremmøde.

Man er medlem af foreningen, når kontingent indbetaling er registreret ved en bankoverførelse eller mobilepay og kontrolleret af BDS-kasserer. Kontingentbeløbet fastlægges på generalforsamlingen.

 

4.2 Kontingent er for 1 kalender år. Indbetaling af kontingent skal ske tidligst den 1. januar og senest den

31. januar. Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest den 31. januar ekskluderes automatisk fra

foreningen. Ingen medlemmer af foreningen er undtaget fra at betale kontingent. Efter 1/7 hvert år faldet medlemskabet med 100 kr. pr. md. Frem mod den 12. måned med pålagt administrationsgebyr på 150 kr.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende general-

forsamling.

 

4.4 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

4.5 Alle betalende deltager i matches eller stævner betegnes som værende medlem af BDS
forud for et stævne eller en match. Det gør de for at opretholde den nuværende baneinstruks som er gældende for IPSC og terrænmæssig skydning på Amtsbanen. 

 

§5 Generalforsamlingen

 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige

generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september hvert år og annonceres på hjemmesiden, og pr. mail til medlemmerne.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have

kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

 

5.5 Alle, der er fyldt 20 år, kan vælges til bestyrelsen

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3

flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,

hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved

alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning Formand fremlægger suppleret af resten af bestyrelsen

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasseren fremlægger regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Forslag til handlingsplan og budget. Kasseren fremlægger Budget

8. Valg af bestyrelse og suppleant

9. Valg af revisor

10. Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker

det.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved

den ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

§7 Bestyrelsen

 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

7.2 Bestyrelsen består af Formand, Kasserer, og et Bestyrelsesmedlem.

 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges hvis de ønsker det.

 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader

bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne

mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 ud af 3 af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte

arbejdsgrupper efter behov.

 

§8 Regnskab/økonomi

 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en

status. Kassereren er ligeledes ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den

af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Dispositionsret

 

9.1 Det er formanden og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler på

foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte

bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele

bestyrelsen underskriver aftalen.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

 

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,

når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for

forslaget.

 

 

 

 

 

§11 Våben, ammunition og skydebane

 

  • Foreningen råder ikke over egen skydebane. Foreningen lejer skydebane der er godkendt til DGI og DSF-discipliner.

  • Foreningen forpligtiger sig selv til at anmelde ulovlig omgang med skydevåben og ammunition til politiet.

 

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som

holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på

den opløsende generalforsamling