top of page
PhotoRoom-20220511_151328_edited.jpg

Vores vision er ganske enkelt at samle de skytter der brænder for de dynamiske discipliner på Bornholm. Der skal være plads til alle med interesse for dynamisk skydninger, og alle erfarne skytter med interesse for dynamisk skydning er meget velkomne til ansøge om medlemskab og komme og være del at det sociale træningsfællesskab som vi efterhånden har skabt i foreningen.
Vi rummer primært voksne skytter da den danske våbenlovgivning omkring pistolskydning ikke tillader personer under 20 år at eje sin egen pistol. Alle nye skytter skal forud for optagelse i foreningen, godkendes af Politiets Administrative Center (PAC) i form af en vandelsgodkendelse (SKV6) og ligeledes have gennemført en sikkerheds skydning med en af foreningens instruktører. 
 

Vi har valgt at tilrettelægge vores foreningen således at vi dyrker alt hvad der har lidt bevægelse eller betegnes som dynamisk skydning under DSF, DGI og Dansk Skytte Union flere af vores discipliner finder du ganske enkelt ikke andre steder på Bornholm. 

Discipliner som Steel Challenge og IPSC er vores største fokusområde.
Begge discipliner er godkendt i Danmark, men som ikke har været muligt for skytter at skyde på Bornholm tidligere, derfor har vi samlet os under en forening.


Vi har fokus på at give de Bornholmske skytter de bedst uddannet instruktører, og rummer faktisk den eneste NROI Range Officer og IPSC Instruktør der er på øen. Vi er faktisk også den skytteforening på Bornholm som tæller flest licens skytter på øen. 

Vi er kort sagt klar til at hjælpe og guide dig igennem skydesportens verden fra A-Z om du ung eller ældre, om du er mand eller kvinde så er det hos BDS vi samler alle skytter med interesse for dynamiske skydning og grov kaliber skydning. 


Der er korrekt at flere af vores discipliner kræver en A eller B licens at skyde, det drejer sig primært om IPSC og Steel Challenge som kræver en A og B licens, man behøver ikke erhverve sig en licens med det samme, men det er den vej vi ønsker at tage dig på sigt.

 

Prøveskydning

Gennemførsel af sikkerheds skydning:

Er du skytte fra en anden forening og har du erfaringer med pistol skydning, kan du komme og gennemføre en optagelses skydning i en af de dynamiske discipliner og hører selvfølgelig også høre mere om de discipliner som vi dyrker i BDS.
Det kræver blot en mail til en fra bestyrelsen
se kontakt kontakt oplysninger på bestyrelsen her


Når du tager kontakt til os, forventer vi at du ansøger en SKV6 og bliver godkendt forud for at vi planlægger din skydning. Vi planlægger, sammen med dig en dag og et tidspunkt hvor det passer dig at komme til en sikkerheds skydning forud for et evt. medlemskab.

Hos os koster en sikkerheds skydning 100 kr.

Som nævnt skal du kunne opnå en SKV6 godkendelse gennem politiet forud for din skydning. Det kan de fleste opnå uden problemer. Det er en almindelig vandelsgodkendelse af dig som person, hvor politiet bekræfter at du ikke er straffet for alvorlig eller personfarlig kriminalitet, eller har relationer eller tilknytning til rocker/bandemiljøet. 

Den SKAL søges allerede inden din sikkerheds skydning.

 

En SKV6 er et lovkrav for alle skytter over 15 år og du kan udfylde den direkte på linket fra SKV hjemmesiden på linket herunder. Foreningen hedder Bornholms Dynamiske Skytter og har SKV nr.: 3028.
https://www.skv.dk/blanketter/skv-blanket-6 

Når du har udfyldt den, skal du blot sende den direkte via borger.dk til Politiets Administrative Centers, våbenafdeling. Du kan også udskrive og underskrive den, og den i postkassen hos formanden som så sender den ind til Politiets Administrative Center (PAC)
Til alle sikkerheds skydninger lånes en af klubbens pistoler, og udgiften til ammunition er inkluderet i de 100 kr. vi afsætter en instruktør og 60-90 minutter til dig og din skydning hvor vi vil guide dig igennem forløbet og besvare de spørgsmål du nu måtte have til skydning eller til os som forening.
Skydningen er altid med en kort instruktion, men vi går ikke i detaljer og lærer dig hvordan du skal optimere din skydning før du er medlem af foreningen, først der vil du kunne lære at mestre pistolskydning til fulde.

Husk billede ID da dette er et krav i lovgivningen at vi registrere alle skytter der ikke er medlemmer hos os.


SKYDNINGEN SKAL AFTALES MED BESTYRELSEN PÅ FORHÅND​

BDS LOGO.png

Om Bornholms Dynamiske Skytter

VEDTÆGTER

§1 Foreningens navn
1.1 Bornholms Dynamiske Skytter (BDS)

§2 Foreningens hjemsted
2.1 Bornholm

§3 Foreningens formål
3.1 Foreningens formål er at:

  • Fremme interessen for de discipliner der er underlagt DGI og Dansk sportsskytte forbund (DSF) og Skydesport Danmark.

  • At give Bornholmske skytter et socialt fællesskab og et samlingspunkt for dem, med samme interesse i de discipliner som DGI, Skydesport Danmark og DSF tilbyder.


3.2 Foreningen er medlem af DGI, samt Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Skydesport Danmark og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.
 

§4 Medlemskab

4.1 Alle som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. Besidder man ikke en SKV-2 eller en SKV-3 i forvejen skal man som minimum kunne vandelsgodkendes hos politiet (SKV-6). En SKV-6 skal som minimum kunne fremvises ved fremmøde. Man er medlem af foreningen, når kontingent indbetaling er registreret på foreningens NemKonto. Kontingentbeløbet fastlægges på den årlige generalforsamling.

 

4.2 Kontingent er op delt i 2 typer:


4.2.1 Betalingen sker for et kalenderår ad gangen. Indbetaling af kontingent skal ske senest ved udgangen af 1. kvartal det pågældende år. Medlemmer der ikke har betalt kontingent ved udgangen af 1. kvartal ekskluderes automatisk fra foreningen.

 

4.2.2 Betalingen sker for en måned ad gangen. Kontingentet bliver delt i 12 rater med indbetaling hver den første i måneden. Indbetaling af månedskontingentet skal være modtaget senest den 10. hver måned, sker dette ikke vil medlemmet bliver frataget sin rettighed for at deltage i foreningen.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

4.4 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om nødvendigt at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september hvert år og annonceres på hjemmesiden, og pr. mail til medlemmerne.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

5.5 Alle medlemmer der er fyldt 20 år, kan vælges til bestyrelsen

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. Ved stemmelighed er formandens stemme der er udslagsgivende.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning. Formand fremlægger, suppleret af resten af bestyrelsen.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer fremlægger regnskab

5. Forslag til handlingsplan og budget. Kassere fremlægger Budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse og suppleant

9. Valg af Bilagskontrollant

10. Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Kasserer, og to bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Formand, Næstformand og Kasserer står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges hvis de ønsker det.

  • Formand + Bestyrelsesmedlem 1 vælges i lige år.

  • Næstformand + Kasserer + Bestyrelsesmedlem 2 vælges i ulige år.

7.4 Der vælges hvert år en bilagskontrollant og en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 ud af 5 af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Kassereren er ligeledes ansvarlig for at udarbejde regnskabet og opbevare foreningens kontantbeholdning hvis sådan en skulle haves. Foreningen midler skal føres på foreningens NemKonto

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og kontrolleres af den af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. Senest 30 dage før den årlige generalforsamling skal regnskabet være gennemgået af hele bestyrelsen og bilagskontrollanten, og være underskrevet

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formand, næstformand og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler og tegne på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af foreningens ejendele skal hele bestyrelsen underskriver aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Våben, ammunition og skydebane

  • Foreningen råder ikke over egen skydebane. Foreningen lejer skydebane der er godkendt til DGI, Skydesport Danmark og DSF-discipliner.

  • Foreningen forpligtiger sig selv til at anmelde ulovlig omgang med skydevåben og ammunition til politiet.

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som

holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på

den opløsende generalforsamling.

bottom of page