top of page
PhotoRoom-20220511_151328_edited.jpg

Vores vision er ganske enkelt at samle de dynamiske discipliner på Bornholm. om man er til grov kaliber skydning eller terræn skytte, så skal der være plads til alle med interesse for dynamisk skydninger, og alle er velkomme til at komme og være del at det sociale fællesskab.
Vi kan rumme alle skytter, børn, unge, ældre eller fysisk handicappede, vi skyder på græs/flis underlag, og kan sagtens få en kørestol ind på banen og kunne skyde forskellige skydninger.
 

Vi har valgt at tilrettelægge vores foreningen således at vi dyrker alt hvad der har lidt bevægelse eller betegnes som dynamisk skydning under DSF, DGI og Dansk Skytte Union flere af vores discipliner finder du faktisk ikke andre steder på Bornholm. 

Discipliner som, Grov 25 m program, Tjenestepistol, Steel Challenge, IPSC osv.
Alle sammen discipliner som er godkendte men ikke har været muligt for skytter på Bornholm tidligere.

Vores erfaringer fra resten af landet er at flere og flere er til skydninger hvor der er lidt tid, pres og tempo på, så det skal man selvfølgelig lytte efter som forening.

Vores vision er at sætte de discipliner som folk gerne vil skyde i fokus og lade vores medlemmer bestemme hvad de vil skyde.
Med Amtsbanens 2 afsnit, kan vi både favne licens skytter på det ene afsnit, og skytter uden licens på det andet afsnit. Dog vil vores fokus være på licensskydningerne.
Vi har fokus på at give de Bornholmske skytter de bedst uddannet instruktører, og rummer faktisk den eneste DGI Terrænskydeleder, og den eneste NROI Range Officer og IPSC Instruktør der er på øen. Vi er faktisk også den skytteforening på Bornholm som tæller flest licens skytter på øen. 

Vi er kort sagt klar til at hjælpe og guide dig igennem skydesportens verden fra A-Z om du er ny, eller erfaren skytte, ung eller ældre, så er det hos BDS vi samler alle skytter med interesse for dynamiske skydning og grov kaliber skydning. 


Der er korrekt at flere af vores discipliner kræver en A eller B licens at skyde, det drejer sig om IPSC og Steel Challenge som kræver en A og B licens, men grundlæggende skydning kræver faktisk ikke licens, så man behøver ikke erhverve sig en licens med det samme, men det er den vej vi ønsker at tage dig på sigt.

 

Vores discipliner er blandt andet:

IPSC:

IPSC, International Practical Shooting Confederation blev dannet i 1976 i USA, hvor idéen oprindeligt kommer fra. I dag har organisationen over 60 medlemslande verden over med mere end 25.000 licens skytter. I Danmark varetages IPSC af Dansk Sportsskytte Forbund, DSF som også står for sikkerheds og licens kurserne i Danmark.

Steel Challenge:

I Steel Challenge skal skytten teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt. Den skytte, der rammer alle mål på samtlige stationer på den korteste tid vinder.

Tjenestepistol:

Skytten skal i Tjenestepistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben, - begge dele inden for begrænset tid. Skytten med de fleste points vinder. Skydestillingen er fritstående, en- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling indtil skiverne vender frem min. 45 grader fra vandret. Dette gælder for hhv. Duel serierne og Tempo serierne samt under Duel serien.

25 meter grov program:

10. Klasseprogram, Grovvåben på 25m

Præcisionsskydning - Duelskydning - Hurtigskydning

Præcisionsskydning - 2 serier à 5 skud 150 sek. pr. serie 

Duel skydning - 3 serier à 5 skud 3 sek. pr. skud, med 7 sek. interval

Hurtigskydning - 3 serier à 5 skud 10 sek. pr. serie


Hele opbygningen af BDS er bygget på at tilbyde sjove, spændende og anderledes discipliner som ikke kan opfyldes i den almindelige bornholmske skytteforening, såsom skydning under bevægelse, skydning på bevægelig mål, skydning på stålmål, magasin skifte osv. Disse skydninger kræver en del uddannelse og dem har vores instruktører som de eneste her på øen.
 

Vi skyder hele året på Amtsbanen, Bygaden 33-35, 3720 Aakirkeby

Husk at alle reglerne omkring våben og ammunition, finder du på SKV portalen eller politiets hjemmeside.
Som tommelfinger regel skal du huske at du ikke må besidde eller opbevare ammunition til et våben, som du ikke har tilladelse til. Altså har du tilladelse til en .22LR. må du opbevare ammunitionen til denne, og ikke andet.

BDS LOGO.png

Visionen bag Bornholms Dynamiske Skytter

VEDTÆGTER

§1 Foreningens navn
1.1 Bornholms Dynamiske Skytter (BDS)

§2 Foreningens hjemsted
2.1 Bornholm

§3 Foreningens formål
3.1 Foreningens formål er at:

  • Fremme interessen for de discipliner der er underlagt DGI og Dansk sportsskytte forbund (DSF) og Skydesport Danmark.

  • At give Bornholmske skytter et socialt fællesskab og et samlingspunkt for dem, med samme interesse i de discipliner som DGI, Skydesport Danmark og DSF tilbyder.


3.2 Foreningen er medlem af DGI, samt Dansk Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Skydesport Danmark og Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.
 

§4 Medlemskab

4.1 Alle som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. Besidder man ikke en SKV-2 eller en SKV-3 i forvejen skal man som minimum kunne vandelsgodkendes hos politiet (SKV-6). En SKV-6 skal som minimum kunne fremvises ved fremmøde. Man er medlem af foreningen, når kontingent indbetaling er registreret på foreningens NemKonto. Kontingentbeløbet fastlægges på den årlige generalforsamling.

 

4.2 Kontingent er op delt i 2 typer:


4.2.1 Betalingen sker for et kalenderår ad gangen. Indbetaling af kontingent skal ske senest ved udgangen af 1. kvartal det pågældende år. Medlemmer der ikke har betalt kontingent ved udgangen af 1. kvartal ekskluderes automatisk fra foreningen.

 

4.2.2 Betalingen sker for en måned ad gangen. Kontingentet bliver delt i 12 rater med indbetaling hver den første i måneden. Indbetaling af månedskontingentet skal være modtaget senest den 10. hver måned, sker dette ikke vil medlemmet bliver frataget sin rettighed for at deltage i foreningen.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

4.4 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om nødvendigt at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september hvert år og annonceres på hjemmesiden, og pr. mail til medlemmerne.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

5.5 Alle medlemmer der er fyldt 20 år, kan vælges til bestyrelsen

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. Ved stemmelighed er formandens stemme der er udslagsgivende.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning. Formand fremlægger, suppleret af resten af bestyrelsen.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Kasserer fremlægger regnskab

5. Forslag til handlingsplan og budget. Kassere fremlægger Budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse og suppleant

9. Valg af Bilagskontrollant

10. Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af Formand, Næstformand, Kasserer, og to bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Formand, Næstformand og Kasserer står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges hvis de ønsker det.

  • Formand + Bestyrelsesmedlem 1 vælges i lige år.

  • Næstformand + Kasserer + Bestyrelsesmedlem 2 vælges i ulige år.

7.4 Der vælges hvert år en bilagskontrollant og en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 ud af 5 af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Kassereren er ligeledes ansvarlig for at udarbejde regnskabet og opbevare foreningens kontantbeholdning hvis sådan en skulle haves. Foreningen midler skal føres på foreningens NemKonto

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og kontrolleres af den af generalforsamlingen valgte bilagskontrollant. Senest 30 dage før den årlige generalforsamling skal regnskabet være gennemgået af hele bestyrelsen og bilagskontrollanten, og være underskrevet

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formand, næstformand og kassereren i forening, der har ret til at indgå aftaler og tegne på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af foreningens ejendele skal hele bestyrelsen underskriver aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Våben, ammunition og skydebane

  • Foreningen råder ikke over egen skydebane. Foreningen lejer skydebane der er godkendt til DGI, Skydesport Danmark og DSF-discipliner.

  • Foreningen forpligtiger sig selv til at anmelde ulovlig omgang med skydevåben og ammunition til politiet.

§12 Opløsning af foreningen

12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som

holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på

den opløsende generalforsamling.

bottom of page